1. منصوره خدادادی طوفال , علی قنبری , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , مهدی راستگو , بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و مدیریت وجین بر رقابت علف هرز تاج خروس با ذرت رقم ks260 و سورگوم رقم اسپیدفید , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 2. علی لشکری , مهدی راستگو , مهدی مین باشی معینی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز چمنکاری های بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 3. علی لشکری , مهدی راستگو , مهدی مین باشی معینی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , بررسی ارتباط خصوصیات خاک با پراکنش علف های هرز چمن بوستانهای شهر تهران , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 4. احمدرضا مبلی , علی قنبری , مهدی راستگو , تعیین دماهای کاردینال گیاه قدومه برگ باریک (Alyssum linifolium Steph. ex. Wild) , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 5. سمیرا زارع , مهدی راستگو , محمدحسن راشدمحصل , علی قنبری , ارزیابی رهیافت مدیریت تلفیقی علفهای هرز در زراعت لوبیا ( Phaseolus vulgaris L ) , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 6. مسلم تقی پور , علی قنبری , مهدی راستگو , ارزیابی امکان استفاده از کولتیواتور و کاربرد نواری علف کش در مدیریت علف های هرز سیب زمینی , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 7. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , علی قنبری , روح اله آفریکان , بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 8. علی لشکری , مهدی راستگو , مهدی مین باشی معینی , رضا قربانی , علی قنبری , بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز فضای سبز شهری (گلکاری و چمنکاریهای) بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 9. قدریه محمودی , علی قنبری , مهدی راستگو , مصطفی قلی زاده , بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی نخود (Cicer arietinum.L) در شرایط مزرعه , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 10. ثنا کاربر , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی قنبری , بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک علف هرز سوروف(Echinochloa crus-galli L.)در پاسخ به علفکشهای هالوکسی فوپ آرمتیل، نیکوسولفورون و کلتودیم , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 11. فاطمه قاسم پور , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 12. حبیبه سلطانی نراب , علی قنبری , مهدی راستگو , قربانعلی اسدی , بررسی صفات کمی عملکرد ومدیریت علفهای هرز در تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت سویا (Glycine max L.) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 13. سعیده بلاغی , مهدی راستگو , حمید رحیمیان , علی قنبری , رضا قربانی , مصطفی اویسی , تاثیر دماهای نگهداری بذر بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 14. سعیده بلاغی , مهدی راستگو , حمید رحیمیان , علی قنبری , رضا قربانی , مصطفی اویسی , تاثیر زمان های برداشت بذر از گیاه مادری بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 15. روح اله آفریکان , قربانعلی اسدی , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , ارزیابی عملکرد و اجزا ی عملکرد لوبیا تحت شرایط مختلف تهیه بستر بذر و دزهای مختلف علف کش تریفلورالین , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 16. قدریه محمودی , علی قنبری , زهره قویدل , ارزیابی شاخصهای رشدی گونه ها در تراکمهای مختلف مزرعه ذرت (Zea mays L.) , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
 17. قدریه محمودی , علی قنبری , بررسی غنای گونه ای تحت سطوح مختلف آب آبیاری در مزرعه ذرت (Zea mays L.) , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
 18. مریم سمائی , مهدی راستگو , محمدحسن راشدمحصل , علی قنبری , اثرات دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) بر عملکرد ذرت در تراکم های مختل کاشت , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 19. فرشته آهنگرانی فراهانی , مهدی راستگو , علی قنبری , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد ذرت , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 20. سجّاد میجانی , علی قنبری , مصطفی سراجچی , علیرضا دهقان بهابادی , تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی علف هرز ارشته خطایی(Lepyrodiclis holosteoides Fenzel) , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 21. سجّاد میجانی , علی قنبری , مهدی نصیری محلاتی , مهدی افشاری , آیا همه علفهای هرز در رقابت با گیاه زراعی تأثیر منفی بر عملکرد دارند؟ , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 22. وحید سرابی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , مهدی راستگو , برآورد دز موثر کنترلی علفهای هرز مهم ذرت با علفکشهای پس رویشی , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 23. سّمیه تکاسی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , علی قنبری , ابراهیم کازرونی منفرد , کنترل گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش گلیفوزیت , چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 24. علی قنبری , سجّاد میجانی , رضا حسین آبادی , بررسی واکنش جوانه زنی بذر علف هرز سمج ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) به تنشهای خشکی و شوری و بازیابی جوانه زنی حاصل از تنش شوری , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 25. سیما سهرابی کرت آباد , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , جاوید قرخلو , بررسی اثر دما، خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور علف هرز مهاجم خربزه وحشی(Cucumis melo) , چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 26. علی قنبری , مهدی افشاری , علی اصغر محمدآبادی , بررسی رقابت چند گونه علف های هرز برگ پهن در مزرعه ذرت (Zea mays L.) , چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 27. مهدی افشاری , علی قنبری , علی اصغر محمدآبادی , اثر رقابت علفهای هرز بر شاخصهای رشد ذرت (Zea mays L.) , چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 28. قدریه محمودی , علی قنبری , معصومه دهقان بنادکی , بررسی شاخصهای اکولوژیکی گونه های مختلف علف هرز تحت تأثیر تراکمهای متفاوت کشت ذرت , چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 29. سیما سهرابی کرت آباد , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , جاوید قرخلو , بررسی دامنه تحمل جوانه زنی بذور خربزه وحشی به pH , دومین همایش میل علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 30. قدریه محمودی , علی قنبری , معصومه دهقان بنادکی , تأثیر میزان تراکم ذرت (Zea mays L.) بر نحوه رقابت چند گونه ای علفهای هرز , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
 31. معصومه دهقان بنادکی , علی قنبری , قدریه محمودی , فرزانه اذریان , زهره قویدل , بررسی مراحل فنولوژیکی سوروف (Echinochloa crus-galli), سلمه تره (Chenopodium album) وذرت (Zea mays) در سطوح نیتروزن در شرایط آب و هوایی مشهد , نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۹
 32. ایرج طهماسبی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , علی قنبری , اسکندر زند , ارز یابی سبز شدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستانهای دزفول و اندیمشک , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 33. ایرج طهماسبی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , علی قنبری , اسکندر زند , شایستگی نسبی توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم استان خوزستان , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 34. جاوید قرخلو , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , علی قنبری , رافائل دپرادو , بررسی میزان نهشت جذب و انتقال علف کش در دو توده فالاریس مقاوم به دایکلوفوپ متیل , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 35. مهدی راستگو , علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن در گندم زمستانه (Triticum aestivum ) بر میزان خسارت خردل وحشی(Sinapis arvensis ) , اولین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۰۵