1. وحید سرابی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , مهدی راستگو , ارزیابی اختلاط علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علفکش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus L. ) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۲۱-۲۸
 2. سیدکریم موسوی , علی قنبری , رضا قربانی , محمدعلی باغستانی , تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی در ارقام مختلف گندم , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۳۱-۴۷
 3. حبیبه سلطانی نراب , علی قنبری , مهدی راستگو , قربانعلی اسدی , تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه هاو عملکرد در مزرعه سویا , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۳۹۶-۴۰۸
 4. مهدی افشاری , علی قنبری , مهدی راستگو , جاوید قرخلو , گودرز احمدوند , بررسی مقاومت جمعیت های خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به علف کش تری بنورون متیل , اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۲۷-۱۴۲
 5. حمزه اسدالهی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۹-۳۰
 6. سیدکریم موسوی , علی قنبری , رضا قربانی , دکتر محمد علی باغستانی , اثرات تغییر اقلیم بر قابلیت تهاجم علف هرز جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در ایران و جهان , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۴۵-۲۶۱
 7. علی اصغر آب سالان , علی قنبری , مهدی راستگو , شهرام نوروززاده , تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgarisL.) تحت شرایط کم آبیاری و حضور علف های هرز , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۲۱۷-۲۳۱
 8. مریم غلامشاهی , علی قنبری , مهری صفاری , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم سمائی , اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۴۱۶-۴۲۵
 9. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , علی قنبری , روح اله آفریکان , ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۹۳-۱۰۸
 10. قدریه محمودی , علی قنبری , رضا قربانی , زهره قویدل , بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت ((Zea mays L. , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۶۳-۷۴
 11. قدریه محمودی , علی قنبری , مهدی راستگو , مصطفی قلی زاده , ایرج طهماسبی , ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر نخود (Cicer arietinumL.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۸۰-۳۹۱
 12. علی قنبری , قدریه محمودی , بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum.L.) در شرایط آب و هوایی مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۳۸۰-۳۹۱
 13. حمزه اسدالهی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , ارزیابی اثرات اختلاط در مخزن علف کش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv در ذرت.Zea mays L , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۸۵-۹۲
 14. سیدکریم موسوی , علی قنبری , رضا قربانی , محمد علی باغستانی , تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌ هرز کشیده‌ برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum) , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۱۷-۱۲۸
 15. علیرضا مرادی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشتر , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۲۸۳-۲۹۰
 16. سجاد میجانی , علی قنبری , مهدی نصیری محلاتی , بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت(Zea mays L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۴۴۴-۴۵۲
 17. سّمیه تکاسی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , علی قنبری , ابراهیم کازرونی منفرد , پرنیلسن کودسک , در گوجه فرنگی (Orobanche aegyptiaca) کنترل شیمیایی گل جالیزمصری با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۹۴-۲۰۲
 18. قدریه محمودی , علی قنبری , فرزاد حسین پناهی , ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۱۸-۱۲۶
 19. وحید سرابی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , مهدی راستگو , ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۶۶-۷۸
 20. وحید سرابی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , مهدی راستگو , ارزیابی اثرات اختلاط علف کشهای فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + امسی پی آ در کنترل علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۶۶-۷۸
 21. سّمیه تکاسی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , علی قنبری , ابراهیم کازرونی منفرد , اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۴۲۵-۴۲۸
 22. فرشته آهنگرانی فراهانی , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays L) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۵۰۲-۵۰۸
 23. علی قنبری , زهره قویدل , رضا قربانی , قدریه محمودی , اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت Zea mays L , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۴۴۳-۴۵۱
 24. مریم سمائی , مهدی راستگو , محمدحسن راشدمحصل , علی قنبری , اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف‌های‌هرز , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۳۸۶-۳۹۴
 25. علی قنبری , رضا قربانی , زهره قویدل , قدریه محمودی , اثر سطوح مختلف آبیاری بر تنوع، ترکیب و تراکم علفهای هرز در مزرعه ذرت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۴۴۳-۴۵۱
 26. الهام الهی فرد , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , امین میرشمسی کاخکی , تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم وحساس علف هرز درنه... , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۲۴۶-۲۵۴
 27. علی قنبری , قدریه محمودی , بررسی رقابت چند گونه ای علف هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۲۶-۳۶
 28. علی قنبری , مهدی افشاری , سجّاد میجانی , تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس (Cuscuta campestris) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۱۱-۳۲۰
 29. عبدالرضا احمدی , محمدحسن راشدمحصل , حمیدرضا خزاعی , علی قنبری , رضا قربانی , سید کریم موسوی , مطالعه فلور علفهای هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آباد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۲۰-۲۰
 30. قدریه محمودی , علی قنبری , علی اصغر محمدآبادی , بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونه های علف هرز , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۶۸۵-۶۹۳
 31. ایرج طهماسبی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , علی قنبری , دکتر اسکندرزند , ارزیابی جوانه زنی وسبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۴۰۶-۴۱۵
 32. علی قنبری , مهدی افشاری , علی اصغر محمدآبادی , برآورد رقابت چند گونه ای علفهای هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته... , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۴۲۸-۴۳۹
 33. جاوید قرخلو , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , علی قنبری , رافائل دپرادو , مطالعه مکانیسمهای مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپهای فالاریس (phalaris minor Retz.) مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۷۹-۸۹
 34. جاوید قرخلو , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , علی قنبری , رافائل دپرادو , ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۳۵۳-۳۶۱
 35. محمدحسن راشدمحصل , علی قنبری , بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد بالاي زميني گياه شيرين بيان (Glyeyrrhiza glabra L) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲
 36. مهدی راستگو , علی قنبری , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان , اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis ) در گندم پاییزه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۴۵-۵۶
 37. علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , مهدی راستگو , جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) در واکنش به دما , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۲۶۳-۲۷۵
 38. جاوید قرخلو , داریوش مظاهری , علی قنبری , محمدرضا قنادها , ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز در گندم در منطقه مشهد , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۱۴۲۹-۱۴۳۵
 39. مهدی راستگو , علی قنبری , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان , بررسی شاخصهای رشد خردل وحشی (Sinapis arvensis) و گندم پاییزه در پاسخ به میزان و زمان مصرف نیتروژن , علمی کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶, صفحه ۵۱-۶۳
 40. جاوید قرخلو , داریوش مظاهری , علی قنبری , محمدرضا قنادها , تأثیر رقابت چندگونه ای علفهای هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم , بیابان- Desert , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶, صفحه ۱۹۷-۲۰۶
 41. محمدحسن راشدمحصل , علی قنبری , بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد پايين زميني گياه هرز شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra L.) , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲
 42. مهدی نصیری محلاتی , علی قنبری , محمد بنایان اول , محمدحسن راشدمحصل , اثرات مقدار بذر و كود نيتروژن بر رقابت خردل وحشي (Sinapis arvensis L.) باگندم پاييزه (Triticum aesti , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲
 43. مهدی راستگو , علی قنبری , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان , اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در گندم پاییزه , حفاظت گیاهان , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲, صفحه ۱۱-۲۰
 44. مهدی راستگو , علی قنبری , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان , تاثیر خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه در مقادیر و زمان های مصرف نیتروژن , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۰, صفحه ۱۶-۲۴
 45. حمید رحیمیان مشهدی , محمد بنایان اول , علی قنبری , مهدی راستگو , تاثير خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه در مقادير و زمانهاي مصرف نيتروژن , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲